Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2015/020550/Ryb

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazu ustanoveného v § 14 ods. 1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a kraniny, v súvislosti s oraganizovaním verejného turistického podujatia - 43 ročník výtupu na Veľký Fatranský Kriváň, plánovaného dňa 20.6.2015, s trasou výstupu po zančenom turistickom chodníku Trusalová - Hlásna skala - chata pod Chlebom - Snilovské sedlo - vrchol Kriváňa.

Žiadateľ: Obec Turany, obecný úrad, Osloboditeľov 83/91, 038 53  Turany

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže