Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2015/015207/Gs

Žiadosť o povolenie pretekov v zjazde horských bicyklov, k.ú. Párnica, žiadateľ Xb-trade, s.r.o. Žilina

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže