Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2015/013125/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z., organizovať motoristické športové podujatie v k. ú. Kráľová Lehota a Východná. Žiadateľ: MGP racing, Priemyselná zóna 545, 032 02 Závažná Poruba.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže