Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2015/012437/Drn

11.03.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z., v súvislosti s realizáciou stavby "Rozšírenie inžinierských sietí Ludrová - lokalita Močilá" - pozemná líniová stavba v k. ú. Ludrová. Žiadateľ: Obec Ludrová, okres Ružomberok, 034 71 Ludrová.

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže