Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2015/011497/Ryb

Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v súvislosti s povolením verejného športového a turistického podujatia - diaľkového turistického pochodu a ultrabehu Malofatranská stovka (3. - 5. ročníka v rokoch 2015 až 2017) a diaľkového turistického pochodu a behu Malofatranský maratón (1. - 3. ročníka v rokoch 2015 - 2017).  Žiadateľ: Ing. Martin Drozd, Segnerova 3396/1, 010 15  Žilina - Hájik

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže