Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2015/010303/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 15 ods. 2 písm. c, a v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z., k realizácii stavby "Ružomberok, Salaš Krajinka, Odvedenie splaškových vôd do ČOV Hrboltová" - umiestnenie potrubia. Žiadateľ: VING-PROJEKCIA, s.r.o., Kľučiny 434/44, 034 01 Liptovská Štiavnica.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže