Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2015/008029/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, na zemnu stavu mokrade ťažbou riečneho materiálu, o celkovom objeme cca. 300 m3, na lokalite nad Urbárom, z vodného toku Polhoranka a v súvislosti s tým o povolenie výnimky zo zákazu ustanoveného v § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, na vjazd a statie s motorovým vozidlom na územie, na ktorom platí 2. stupeň ochrany prírody. Žiadateľ: Obec Zubrohlava, Obecný úrad, Plátennícka 464, 029 43  Zubrohlava

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže