Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2014/035997/Gs

Žiadosť SRZ, MO Dolný Kubín o povolenie na umiestnenie plašiaceho zariadenia /kormorán veľký) na rieke Orave v určitých lokalitách.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže