Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/039877/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. na vybudovanie turistického značeného chodníka v k. ú. Liptovská Osada, v území kde platí druhý stupeň ochrany v zmysle zákona.  Žiadateľ: Obec Liptovská Osada, Obecný úrad, 034 73

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže