Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2014/037419/Ryb

Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov ustanovených v § 16 ods. 1 písm. b) a f) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, tj. zasiahnuť do lesného porastu, poškodiť vegetačný a pôdny kryt a v súvislosti s tým rušiť pokoj a ticho, za účelom spracovania lykožrútovej kalamity v objeme 302 m3, v JPRL č. 2278c, LC Makov - Vysoká, na území Prírodnej rezervácie Hričovec, kde v zmysle zákona platí 5. stupeň ochrany prírody.  Žiadateľ: Urbárske spolumajiteľstvo pozemkové spoločenstvo Setechov, Setechov, 013 53  Petrovice

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže