Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/036368/Drn

Žiadosť o vydanie príslušných povolení zo zákázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z., k usporiadaniu verejných, telovýchovných, športových a turisitckých podujatí v lyžiarskom stredisku Jasná Nízke Tatry. Žiadateľ: Tatry Mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže