Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2014/035537/Ryb

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázov ustanovených v § 16 ods. 1 písm b) a f) zákona č. 543/2002 Z.z.., na spracovanie kalamitnej drevnej hmoty na území NPR Malý Polom.  Žiadateľ: Spoločenstvo bývalých urbarialistov, pozemkové spoločenstvo Turzovka, 023 54  Turzovka

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže