Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2014/033692/Kr

Žiadosť o povolenie výnimky na vjazd a státie s motorovým vozidlom do Trlenskej doliny, okres Ružomberok, ochranné pásmo NP Veľká Fatra z dôvodu zabezpečenia dodávky elektrickej energie pre budovu Agrohotel.

Žiadateľ: BBF elektro s.r.o., Radlinského 17/B, 052 01 Spišská Nová Ves

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže