Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2014/033094/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. na vyznačenie cyklotrás v Žilinskom kraji. Žiadateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže