Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/032741/Drn

Žiadosť o zmenu rozhodnutia č. OU-ZA-OSZP1-2014/016473-4/Drn zo dňa 11. 6. 2014. Žiadateľ: Tatry moutain resorts, a.s., Demänovská Dolina č. 72, 031 01 Liptovský Mikuláš

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže