Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/032165/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. na spracovanie kalamitnej drevnej hmoty na LHC Biely Potok, v NPR Salatín. Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov Liptovská Štiavnica, 034 01 Ružomberok.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže