Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2014/032064/Ryb

Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vydanie súhlasu na zakázané činnosti uvedené v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v súvislosti s niekoľkými jednorazovými vjazdmi s motorovým vozidlo na územie NPR Veľká Rača, prenocovaním, pohybom mimo chodníka a rozložením antén, počas celého roka, za účelom účasti na medzinárodných Rádioamatérskych pretekoch.  Žiadateľ: Rudolf Barčák, Nižná Korňa č. 908, 023 21  Korňa

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže