Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2014/031788/Ryb

Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov ustanovených v § 16 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, za účelom spracovania veternej, snehovej a emisnej kalamity v lesných porastoch na území NPR Súľovské skaly. Žiadateľ: Lesné pozemkové spoločenstvo Semerovské Súľov, Hradná 252, 013 52  Súľov - Hradná

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže