Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2014/031319/Ryb

Žiadosť o zmenu rozhodnutia č. 2013/1853-4/Ryb, ktorým bol vydaný súhlas na vyznačenie cyklotrasy v k.ú. Oravská Lesná. Predmetom žiadosti je doplnenie rozhodnutia o vydanie súhlasu v zmysle § 13 ods. 2 písm. g) a písm. i) zákona č. 543/2002 Z.z. o chrane prírody a krajiny, na umiestnenie informačného zariadenia (tabule) a na vybudovanie cyklotrasy v k.ú. Oravská Lesná. Žiadateľ: Obec Oravská Lesná, Obecný úrad v Oravskej Lesnej č. 291, 029 57  Oravská Lesná.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže