Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/030502/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znp., na realizáciu rekonštrukčných prác pri Demänovskej jaskyni slobody. Žiadateľ: Správa Slovenských jaskýň Liptovský Mikuláš, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže