Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/026947/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky a vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. v súvislosti s realizáciou činnosti - Stankovany - navýšenie pravého brehu rieky Váh v k. ú. Stankovany. Žiadateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže