Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/026360/Drn

Žiadosť o zmenu rozhodnutia č. 2012/837-11/Dur v znení rozhodnutia č.  2013/3918-3/Drn vydané pre BOBELL s.r.o., Liptovská Osada, ktorým bola povolená výnimka na vjazd motorvým vozidlom, a vydaný súhlas na činnosť, v k. ú. Liptovská Osada. Žiadateľ: BOBELL s.r.o., 034 73 Liptovská Osada 200

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže