Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/025316/Drn

Začatie konania ex offo, na základe miestneho zisťovania a zápisu s povodňovej kontroly, k vydaniu súhlasu v zmysle zákona, v súvislosti zo zásahmi do vodného toku v k. ú. Terchová.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže