Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2014/024920/Ryb

Žiadosť o povolenie výnimiek zo zakázaných činností ustanovených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, na vjazd a státie s motorovým vozidolom do NPR Veľká Rača, za účelom účasti na rádioamatérskom preteku Európskeho významu "Deň Rekordov", konaného dňa 6.-7. septembra 2014 na vrchole Veľkej Rače.  Žiadateľ: Ing. Peter Krištof, Drahošanka 2860, 022 01  Čadca

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže