Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/024084/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. v znp. na ošetrenie chráneného stromu "Lipy v Hrboltovej" v k. ú. Hrboltová. Žiadateľ: Mesto Ružomberok, MsÚ Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže