Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2014/023444/Kr

Žiadosť o povolenie vjazdu motorových vozidiel na územie NP veľká fatra v rámci výstupu na Ploskú, na jeden deň v termíne od 13.9 do 14.9.2014.

Žiadateľ: Univerzitná organizácia, odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri Slovenskej poľnohospodarskej univerzite v Nitre.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže