Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/022922/Drn

Žiadosť o vydanie príslušných povolení a vydanie súhlasov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. v znp., v súvislosti s umiestnením železnej sochy draka na terase reštaurácie Rotunda (Chopok). Žiadateľ: Tatry mountain resorts, s.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže