Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2014/021814/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu na výskum a povolenie výnimiek zo zákazov uvedených v zákone, za účelom výskumu pre diplomovú prácu s názvom "Neofyty a invázne rastliny severo-západnej časti Krivánskej Malej Fatry"  Žiadateľ: Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky, Révová ul. 39, 811 02  Bratislava

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže