Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2014/020769/Kr

Žiadosť o povolenie výnimky organizovať verejné turistické podujatie "41.ročník Chodníkom Jána Vaňu" na území NP Veľká Fatra a na vjazd a státie motorových vozidiel (autobusov)na prepravu účastníkov podujatia, termín 26.júla 2014.

Žiadateľ: Obec Žabokreky

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže