Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/020013/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v § 16 zákona č. 543/2002 Z. z., zasiahnúť do lesného porastu a poškodiť vegetačný a pôdny kryt, v NPR Suchá dolina, v k. ú. Liptovský Trnovec a k. ú. Liptovské Matiašovce. Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov Liptovský Trnovec, Liptovský Trnovec č. 160, 031 01 Liptovský Mikuláš 01

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže