Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2014/018862/Kr

Žiadosť o povolenie výnimky zasiahnuť do lesného porastu na území PR Korbeľka, v ocjrannom pásme NP Veľká fatra z dôvodu spracovania vetrovej kalamity.

Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo - Urbár Stankovany

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže