Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2014/018846/Ryb

Žiadosť o povolenie výniek zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v súvislosti s organizovaním športovo - kynologického podujatia "Kysucký dogtreking u medveďa", v dňoch 30. - 31. 8. 2014, na území NPR Veľká Rača, v k.ú. Oščadnica.  Žiadateľ: Ondrej Šulka, Kysucký Lieskovec 35, 023 34  Kysucký Lieskovec

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže