Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/018635/Drn

Žiadosť o udelenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z., k spracovaniu kalamitnej drevnej hmoty v jednotkách priestorového rozdelenia lesa, ktoré sú súčasťou NPR Kvačianska dolina a niektoré súčasťou SKUEV0192 Prosečné, v k. ú. Kvačany a v k. ú. Dlhá Lúka, v ktorých platí 5. stupeň ochrany v zmysle zákona. Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Kvačany, Kvačany 82, 032 23 Liptovská Sielnica.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže