Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/017995/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky na vjazd a státie vozidlom, a na pohyb osôb do územia v k. ú. Zuberec, z dôvodu výstavby sedačkovej lanovej dráhy v k. ú. Zuberec. Žiadateľ: TATRAWEST s.r.o., Pribiské 413, 027 32 Zuberec.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže