Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/017361/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. na konanie podujatia Camp Fest 2014 v k. ú. Kráľová Lehota a Hybe. Žiadateľ: Mládež pre Krista - Slovensko, združenie, Pavlovičovo nám. 45, 080 01 Prešov.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže