Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/01646/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na pohyb v území Západných Tatier, z dôvodu meračských prác  pre vydanie turistickej mapy. Žiadateľ: TATRAPLAN s.r.o., Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže