Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2014/016058/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 49 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, na výrub chráneného stromu - brestu horského (Ulnus glabra), na parcele KN-C č. 338, pred hotelom Veľká Fatra, v k.ú. Rajecké Teplice.  Žiadateľ: Aphrodite - Slovenské liečebné kúpele R. Teplice s.r.o., Panenská 33, 811 03  Bratislava

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže