Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/014142/Kr

Žiadosť o vydanie súhlasu na vyznačenie cyklotrasy CTT Vtáčnik-Čutkovo-hrabovo-Kalvária na území NP Veľká Fatra a jeho ochranného pásma. Žiadateľ: Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Liptov.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže