Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2014/014134/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu na výskum a povolenie výnimiek zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v súvislosti s projektom "Dynamika krajinnej štruktúry, diverzity a indikácie rozptylu slnečnej energie vo vybraných ekosystémoch Národného parku Malá Fatra". Terénny výskum je plánovaný v rokoch 2014 - 2016, na území NPR Rozsutec, Chleb, Tiesňavy, Šrámková, Starý hrad, Krivé a Kľačianska Magura.  Žiadateľ: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, Tajovského 40, 974 01  Banská Bystrica

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže