Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2014/013031/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu na zmenu stavu mokrade podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v súvislosti s úpravou vodnej plochy na parcele KN-C č. 3318, v k.ú. Turie. Žiadateľ: Obec Turie, Hlavná 214, 013 12  Turie

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže