Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/012341/Drn

Žiadosť o udelenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z.z. na pohyb po turistickom chodníku v case sezónnej uzávery z dôvodu exkurzie v lokalite Roháčských plies v TANAPe, počas jedného dňa. Žiadateľ: Naturhistorische Gesellschaft Nurnberg, Marientorgraben 8, 904 02 Nurnberg.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže