Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP-2017/031786/Gs

Žiadosť o povolenie organizovať turistické podujatie "44 ročník chodníkom Jána Vaňu" na území NP Veľká Fatra.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže