Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2015/010206/Drn

Žiadosť o povolenie na vstup automobilom do územia s 2. stupňom ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. z dôvodu realizácie stavby VN. Žiadateľ: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže