Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

A/2012/03576-001/Cas

Žiadosť o vydanie súhlasu na aplikáciu hnojív, pasenie a košarovanie hosp. zvierat k.ú. Terchová a Horná Tížina. Žiadateľ: Ing. Vincent Holubec, Bytča.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže