Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2015/025749/Kr

Žiadateľ: Lesy SR, š.p., OZ Žilina vo veci predĺženia platnosti výnimky povolenej rozhodnutím KÚŽP Žilina č.2012/1060/Kr z 25.9.2012, platnej do 31.12.2015, na lov diviačej a jelenej zveri, líšky hrdzavej v Poľovnom revíri Gáder na území PR Biela skala a NPR Tlstá.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže