Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2015/022407/Kr

Žiadateľ: Slovenský skauting,25.zbor Vodopád, Žilina vo veci povolenia výnimky na vjazd motorových vozidiel a povolenia skautského stanového tábora v ochrannom pásme NP Veľká Fatra.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže