Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2015/022185/Kr

Žiadateľ: Lesy SR, š.p., OZ Žilina vo veci povolenia spracovať  vetrovú kalamiti v NPR Madačov.