Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/945/Drn

Žiadosť o predĺženie platnosti Rozhodnutia č. 4198/1308/03 - 5.1 zo dňa 12. 9. 2003 ktorým bola povolená výnimka zo zákazov ustanovených v § 14 ods. 1 písm. j) zákona č. 543/2002 Z.z. vykonávať banskú činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom v lome Podspády v k. ú. Zuberec. Žiadateľ: PHOTOMAP, s.r.o., Poludníková 3, 040 12 Košice.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže