Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/944/Drn

Žiadosť o vydanie rozhodnutia k vykonávaniu banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom (§ 13 ods. 2 písm. f zákona) podľa projektovej dokumentácie Plán zabezpečenia lomu - hliniska v DP Ružomberok, a Plánu zabezpečenia lomu - hliniska na ložisku Ružomberok. Žiadateľ: Wienerberger - Slovenské tehelne s.r.o., Tehelná, 953 01 Zlaté Moravce.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže