Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/727/Ryb

Žiadosť o súhlas k činnosti vykonávanej banským spôsobom pri likvidovaní ložiska štrkopieskov Vodné dielo Hričov - ľavostranná inundácia Váhu na rok 2013. Žiadateľ: D.A.L., spol. s.r.o., Považský Chlmec 500, 010 03  Žilina

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže